Czekaj...

Regulamin konkursu „Zostań mistrzem formuły EURO”

Regulamin Konkursu
„Zostań mistrzem formuły EURO”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „Zostań mistrzem formuły EURO ” zwanego dalej Konkursem, jest firma

…………………………………………………….. (dane franczyzobiorcy)
(zwana dalej „Organizatorem”)1.2. Konkurs zaczyna się w dniu 06.06.2019 roku a kończy się w dniu 02.07.2019 roku.
1.3. Czynności techniczne związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu prowadzi Organizator.
1.4. Przyrzekającym oraz finansującym nagrodę jest Euro Sklep S.A., ul. Bystrzańska 94a, 43-309 Bielsko-Biała (zwany dalej: „Spółka”)

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być pełnoletni klient sklepu, prowadzonego przez Organizatora Konkursu z pominięciem osób wymienionych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (pracownicy danego sklepu), członkowie Komisji Konkursowej i członkowie najbliższych rodzin pracowników.
2.3. Zadanie Konkursowe polega na dopisaniu przez Uczestnika na Kuponie Konkursowym zakończenia zdania „Zostanę mistrzem ponieważ…….”.
3. Zasady Konkursu
3.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupów w okresie trwania konkursu jednorazowo za minimum 10 (dziesięć) złotych brutto, w tym zakup co najmniej jednego produktu wybranego Partnera,
wypełnienie Kuponu Konkursowego i wrzucenie go do urny znajdującej się w sklepie. Lista Partnerów stanowi Załącznik 2 do regulaminu Konkursu, zwanego dalej Regulaminem.
3.2. Każdy Kupon Konkursowy powinien zostać czytelnie podpisany przez Uczestnika. Wymagane dane Uczestnika to: imię i telefon kontaktowy.
3.3. Warunkiem odebrania nagrody, jest okazanie paragonu, który stanowi dowód zakupu, odpowiadającego warunkom określonym w punkcie 3.1
3.4. Wszystkie dane kontaktowe powinny być podane w czytelnej formie (najlepiej DRUKOWANYMI LITERAMI).
3.5. Niemożliwość zidentyfikowania jakiegokolwiek elementu danych osobowych, uprawnia Organizatora Konkursu do wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie.
3.6. Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo do wypełnienia dowolnej liczby Kuponów Konkursowych, w czasie trwania Konkursu.
3.7. Warunkiem udziału w Konkursie jest także czytelne podpisanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu i klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych , zawartej w treści kuponu konkursowego. Wzór Kuponu Konkursowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w Konkursie.
3.8. 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników
4.1. Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona wyboru 1 najciekawszego hasła z dokończonym zdaniem „Zostanę mistrzem ponieważ…….”.


Ogłoszenie wyników nastąpi, w dniu 9.07.2019 roku. O wyniku Konkursu Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie.

5. Nagrody
5.1. Nagrodą w Konkursie jest 1 gokart na pedała o wartości 447,07 zł netto (słownie: czterysta czterdzieści siedem złotych siedem groszy) oraz kwota 49,67 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych
5.2. Spółka informuje, że na zdobywcy nagrody nie ciąży obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U.2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm. art. 30.1.2).Ciąży on na Spółce.
5.3. Nagroda, o których mowa w pkt. 5.1. niniejszego Regulaminu zostanie wydana Laureatowi w sklepie Organizatora, w którym Laureat dokonał zgłoszenia konkursowego, w godzinach otwarcia sklepu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15.07.2019 roku. Nagrody zostaną wydane Laureatom po wypełnieniu Protokołu Odebrania Nagrody.
5.4. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie podanym w pkt. 5.3. niniejszego Regulaminu nagroda ta przepada.
5.5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
5.6. Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagród zostanie potrącona przez Spółkę, jako płatnika, z części pieniężnej Nagrody.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Zakończenie Konkursu nastąpi w dniem wręczenia Nagrody lub z upływem terminu podanego w pkt 5.3.
6.2. Warunki Konkursu określone są w Regulaminie. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
6.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.ORGANIZATOR
Załącznik nr 1 – Treść Kuponu Konkursowego
1. …………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nr telefonu)
2. Oświadczam, że jestem pełnoletni i mam ukończone 18 lat.
3. Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest

……………………………………………..
pieczątka Franczyzobiorcy)


Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu „Zostań mistrzem formuły EURO”, a następnie w celu ochrony przed roszczeniami.
Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego naruszenia. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu Konkursu będzie przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, będzie Pani / Panu przysługiwać prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego naruszenia.
4. Potwierdzam dane wskazane w pkt 1 i 2 oraz oświadczam, że wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami przez Administratora danych określonego w pkt 3 w zakresie i na zasadach określonych w pkt 3 oraz, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Zostań mistrzem formuły EURO” i akceptuję jego treść.

……………………….…………………………..
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu „Zostań mistrzem formuły EURO”)


Załącznik nr 2 – Lista Partnerów

Koral
Międzybrodzkie
Colian
Farmio
Carlsberg
Coca Cola
Grupa Żywiec
Hoop
Hortex
Kompania Piwowarska
MWS
Nestle Water
Oshee
Red Bull
ZZ
TCHIBO
WEDEL
FRITO LAY
IDC POLONIA
STORCK
PVM
WOSEBA


Lista sklepów:
Euro Sklep Świnna Poręba224 Mucharz 34-106
Euro Sklep ul. 1-go Maja 48 Bukowno 32-332
Euro Sklep ul. Dzika 15 Warszawa 172
Euro Sklep ul. Krakowskie Przedmieście83 Zielonki 32-087
Euro Sklep ul. Rynek II/5 Michów 21-140
Euro Sklep ul. Hetmańska2 Tyszowce 22-630
Euro Sklep ul. Krakowskie Przedmieście83 Zielonki 32-087
Euro Sklep ul. M.C. Skłodowskiej17a Kamienna Góra 58-400
Euro Sklep ul. Poprzeczna 6 Kłobuck 42-100
Euro Sklep Albigowa254 Albigowa 37-122
Euro Sklep ul. Golasowicka2A Pielgrzymowice 43-253
Euro Sklep ul. Kościuszki16A Słomniki 32-090
Euro Sklep ul. Agatowa1 Kraków 30-798
Euro Sklep ul. Targowa3/1 Czchów 32-860
Euro Sklep Jerzmanowice365 Jerzmanowice 32-048
Euro Sklep ul. Trzebińska3 Myślachowice 32-543
Euro Sklep ul. Akacjowa17D Stronie Śląskie 57-550
Euro Sklep ul. Wyzwolenia34A Brenna 43-438
Euro Sklep Mazańcowice1006 Mazańcowice 43-391
Euro Sklep Klecza Dolna 22c Klecza Górna 34-124
Euro Sklep ul.Wrocławska 10 Jastrzębie Zdrój 44-335
Euro Sklep ul. św. Marcina 8585 Radziechowy 34-381
Euro Sklep ul. Sienkiewicza 67 Łobodno 42-125
Euro Sklep ul. Prudnicka 27 Zielina 47-370
Euro Sklep ul. Ogrodowa4a Lądek - Zdrój 57-540
Euro Sklep ul. Gen. A. F. Nila7 LU 1 Kraków 31-209
Euro Sklep ul. Sienkiewicza11 Chrzanów 32-500
Euro Sklep ul. Sudecka118 Wrocław 53-129
Euro Sklep Wola Zachariaszowska44A Zielonki 32-087
Euro Sklep ul. Beskidzka 133 Grojec 32-600
Euro Sklep Ostrówek98d Ostrówek 98-311
Euro Sklep ul. Cieszyńska 394 Bielsko-Biała 43-382
Euro Sklep ul. Bielska 149 Kozy 43-340
Euro Sklep ul. Św. Józefa Robotnika 1 Młoszowa 32-546
Euro Sklep ul. T. Kościuszki N Żarki 32-593
Euro Sklep ul. Daszyńskiego1 A Prószków 46-060
Euro Sklep ul. Opolska23 Opole 45-960
Euro Sklep Bażanowice, ul. Cieszyńska48 Goleszów 43-440
Euro Sklep ul. Doświadczalna1 Czarków 43-211
Euro Sklep Zawada60C Zamość 22-400
Euro Sklep ul. Przecznia2 Kozy 43-340
Euro Sklep ul. Sucha9 Sosnowiec 41-200
Euro Sklep ul. Kościelna42 Tyszowce 22-630
Euro Sklep ul. Kościeliska26 Zakopane 34-500
Euro Sklep Istebna1585 Istebna 43-470
Euro Sklep Kraczkowa109A Kraczkowa 37-124
Euro Sklep ul. Sienkiewicza16 Pionki 26-670
Euro Sklep ul. Rynek 18 Chmielnik 26-020
Euro Sklep Czasław220 Raciechowice 32-415
Euro Sklep ul. Juliusza Ligonia6 Jastrzębie Zdrój 44-330
Euro Sklep ul. Szulborska3/5 Warszawa 04-lis
Euro Sklep ul. Jana Pawła II 24 Siepraw 32-447
Euro Sklep ul. 1 Maja8 Dziadowa Kłoda 56-504
Euro Sklep Koniaków401 Koniaków 43-374
Euro Sklep ul. 22 Lipca2A Abramów 21-143
Euro Sklep ul. Rynek29 Cieszanów 37-611
Euro Sklep ul. Wyzwolenia77 Kryry 43-265
Euro Sklep Baćkowice142 Baćkowice 27-552
Euro Sklep Wielącza3 Szczebrzeszyn 22-460
Euro Sklep ul. Spacerowa5 Kobielice 43-262
Euro Sklep ul. Wąska27 lok. 10 Opatów 27-500
Euro Sklep ul. Staromiejska45 Pszczyna 43-200
Euro Sklep ul. 1 Maja35 Wisła 43-460
Euro Sklep ul. Przelotowa19 Opole 45-661
Euro Sklep ul.Hutnicza14a Bochnia 32-700
Euro Sklep ul.Daszyśkiego64A Ustroń 43-450
Euro Sklep ul.Niepodległości7 Końskie 26-200
Euro Sklep ul.Słowackiego6G Libiąż 32-590
Euro Sklep ul. Brzozowa13 Końskie 26-200
Euro Sklep ul.Broniewskiego1G Jastrzębie Zdrój 44-330
Euro Sklep ul.Makuszyńskiego3 Zawady 42-110
Euro Sklep ul.3 Maja114 A Jarosław 37-500
Euro Sklep ul. Działkowiczów12 Rędziny 42-242
Euro Sklep Bielany, ul. Kęcka 71 Nowa Wieś 32-651
Euro Sklep Dobrowoda29 A Busko - Zdrój 28-100
Euro Sklep ul. Zielona 48a Węgierska Górka 34-350
Euro Sklep ul.T. Kościuszki50 Lubaczów 37-600
Euro Sklep Aleja Przyjaźni11 Horyniec - Zdrój 37-620
Euro Sklep ul. Przelotowa19 Opole 45-661
Euro Sklep ul. Przelotowa19 Opole 45-661
Euro Sklep 17 A Gnojno 28-114
Euro Sklep ul. Mokra11 B Henryków - Urocze 05-504
Euro Sklep ul. Droga do Olczy34 Zakopane 34-500
Euro Sklep ul. Rybnicka47 A Pszczyna 43-200
Euro Sklep ul. Mieczysława Karłowicza25 A Jelenia Góra 58-506
Euro Sklep ul. Staszowska2 Iwaniska 27-570
Euro Sklep ul. Przelotowa19 Opole 45-661
Euro Sklep ul. Lwowska23 Przeworsk 37-200
Euro Sklep ul. Przelotowa19 Opole 45-661
Euro Sklep ul. Objazdowa2 Skoczów 43-430
Euro Sklep ul. Chrzanowska21 Wola Filipowska 32-065
Euro Sklep Osieczany555 Myślenice 32-400
Euro Sklep 931 Stróża 32-431
Euro Sklep Wilków4 Wilków 24-313
Euro Sklep Prałkowce 232 Przemyśl 37-700
Euro Sklep Żeromskiego 6 Krzczonów 23-110
Euro Sklep sklep nr 40 Jarocin 37-405
Euro Sklep os. Południe 39 Rybnik 44-253
Euro Sklep ul. Rolnicza154 Jastrzębie Zdrój 44-336
Euro Sklep Pl. 1-go Maja9 Szczedrzyk 46-042
Euro Sklep ul. Mickiewicza1 Szklarska Poręba 58-580
Euro Sklep ul. Zagórska58 Kielce 25-364
Euro Sklep Osiedle Sosnówka0 Chęciny 26-060
Euro Sklep ul. Chrobrego2 Jędrzejów 28-300
Euro Sklep ul. Jesionowa 13/1 Bielsko-Biała 43-300
Euro Sklep ul. Szkolna 1 Buczkowice 43-374
Euro Sklep Gorzków78 Wieliczka 32-020
Euro Sklep ul. Krakowska 20a Szczurowa 32-820
Euro Sklep ul. Ks. Stojałowskiego44 Bielsko-Biała 43-300
Euro Sklep ul. Szewieńska 2 Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Euro Sklep ul. Radoszowska104-106/1/1 Ruda Śl. 41-707
Euro Sklep Roszczep20C Klembów 05-205
Euro Sklep ul. Ujsolska1 Rajcza 34-370
Euro Sklep Krzeczów 0 Rzezawa 32-765
Euro Sklep ul. Lenartowicza40C Andrychów 34-120
Euro Sklep ul. Międzyrzecka107 Bielsko-Biała 43-382
Euro Sklep Czechówka, ,ul. Wielicka38 Zakliczyn 32-406
Euro Sklep ul. Konecka7a Łopuszno 26-070
Euro Sklep ul. Matejki 19 Nowa Wieś 32-651
Euro Sklep Balin, ul. Okrężna2 Chrzanów 32-500
Euro Sklep ul. Długa23 Bobrek 32-661
Euro Sklep ul. Chemików123 Bieruń 43-150
Euro Sklep LASZKI40C LASZKI 37-543
Euro Sklep JAROCIN JAROCIN 37-405
Euro Sklep ŻEROMSKIEGO6 KRZCZONÓW 23-110
Euro Sklep ul. Szczyrkowska 72 Bystra 43-360
Euro Sklep os. 700-lecia9 Żywiec 34-300
Euro Sklep ul. 1 Maja47a Sułkowice 32-440
Euro Sklep ul. Ks. Kędronia 45 Koszyce Wielkie 33-111
Euro Sklep Podklasztorna117 Kielce 25-705
Euro Sklep Koszyce Małe, ul. Główna14 Koszyce Wielkie 33-111
Euro Sklep ul. Rejowska20 Skarżysko-Kamienna 26-110
Euro Sklep ul. Graniczna545 Narama 32-095
Euro Sklep Masłomiąca, ul. Długa20 Michałowice 32-091
Euro Sklep ul. Mazańcowicka81 Bielsko-Biała 43-346
Euro Sklep ul. Reja18 Bielsko-Biała 43-300
Euro Sklep ul. Lenartowicza20 Bielsko-Biała 43-300
Euro Sklep ul. Bystrzańska94A Bielsko-Biała 43-309
Euro Sklep ul. Salmopolska17C Szczyrk 43-370
Euro Sklep ul.Spółdzielcza0 Kluczewsko 29-120
Euro Sklep Jakubowice4B Proszowice 32-100
Euro Sklep ul.Nowy Rynek13,14 Nowe Brzesko 32-100
Euro Sklep ul.Pod Kalną 1 Łodygowice 43-325
Euro Sklep Wierzbno166/8 Koniusza 32-104
Euro Sklep ul. Joachima Lelewelanr dz 600/55 Sosnowiec 41-200
Euro Sklep ul.B4 Węgrzyce 32-086
Euro Sklep Łysa Góra Sufczyn 32-852
Euro Sklep 533 A Przytkowice 34-141
Euro Sklep ul. Marszałka Piłsudskiego65 Kielce 25-431
Euro Sklep Wola Batorska946 Zabierzów Bocheńki 32-007
Euro Sklep ul. Centralna38 Międzyrzecze Górne 43-392
Euro Sklep ul. Sienkiewicza41 Włoszczowa 29-100
Euro Sklep Luborzyca348 Kocmyrzów 32-010
Euro Sklep ul. Wiosenna1 A lok. A1 Kielce 25-534
Euro Sklep Niegardów - Kolonia60 Koniusza 32-104
Euro Sklep 13 Igołomia 32-125
Euro Sklep ul. Norberta Barlickiego 4 a2 B Będzin 42-506
Euro Sklep 4 a Wawrzeńczyce 32-125
Euro Sklep ul. Bestwińska 275 Bielsko-Biała 43346
Euro Sklep ul. Glinik169 Kraków 31-990


O wynikach konkursu pytaj w sklepie, w którym złożyłeś kupon