Czekaj...

Regulamin Konkursu "Poznaj swojego sąsiada"

Regulamin Konkursu

Poznaj swojego sąsiada”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Poznaj swojego sąsiada ” (zwanego dalej: Konkursem), jest firma


Euro Sklep S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bystzrańska 94a


1.2. Konkurs zaczyna się w dniu 04.07.2019 roku a kończy się w dniu 30.07.2019 roku.

1.3. Czynności techniczne związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu prowadzi Organizator.

1.4. Przyrzekającym oraz finansującym nagrody jest Euro Sklep S.A., ul. Bystrzańska 94a, 43-309 Bielsko-Biała (zwany dalej także: „Spółka”)


2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem) może być pełnoletni klient sklepu sieci EURO SKLEP z pominięciem osób wymienionych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy danego sklepu sieci EURO SKLEP, członkowie Komisji Konkursowej i członkowie najbliższej rodziny ww. pracowników.

2.3. Zadanie Konkursowe polega na napisaniu swojego amatorskiego przepisu na danie regionalne oraz przesłanie go do siedziby firmy pocztą na adres Euro Sklep, ul. Bystrzańska 94a, 43-309 Bielsko-Biała lub e-mailem ksiazkakucharska@eurosklep.eu lub za pośrednictwem facebooka Sieci Euro Sklep


3. Zasady Konkursu

3.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupów w okresie trwania konkursu jednorazowo za minimum 10 (dziesięć) złotych brutto, w tym zakup co najmniej jednego produktu wybranego Partnera i napisanie przepisu na danie regionalne (pkt 2.3 Regulaminu). Lista Partnerów stanowi Załącznik 2 do regulaminu Konkursu, zwanego dalej Regulaminem.

3.2. Każde zgłoszenie powinno zostać czytelnie podpisana przez Uczestnika. Wymagane dane Uczestnika to: imię i nazwisko i telefon kontaktowy.

3.3. Warunkiem odebrania nagrody, jest także okazanie paragonu, który stanowi dowód zakupu, odpowiadającego warunkom określonym w punkcie 3.1

3.4. Wszystkie dane kontaktowe powinny być podane w czytelnej formie (najlepiej DRUKOWANYMI LITERAMI).

3.5. Niemożliwość zidentyfikowania jakiegokolwiek elementu danych osobowych, uprawnia Organizatora Konkursu do wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie.


4. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników

4.1. Do rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona wyboru 40 Laureatów którzy przedstawili najciekawsze przepisy na danie regionalne, które zostaną opublikowane w książce kucharskiej „Poznaj swojego sąsiada”.


Ogłoszenie wyników nastąpi, w dniu 07.08.2019 roku. O wyniku Konkursu Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie.


5. Nagrody

5.1. Nagrodą w Konkursie jest opublikowanie wybranych przez Komisję Konkursową przepisów regionalnych na łamach książki kucharskiej „Poznaj swojego sąsiada” wraz ze zdjęciem laureata - łącznie 40 przepisów oraz wydanie każdemu Laureatowi 1 egzemplarza książki kucharskiej.

5.2. Spółka informuje, że na zdobywcy nagrody nie ciąży obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U.2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm. art. 30.1.2).Ciąży on na Spółce.

5.3. Nagroda w postaci 1 egzemplarza książki kucharskiej – łącznie 40 egzemplarzy, zostanie wydana każdemu Laureatowi w sklepie sieci EURO SKLEP, w którym Laureat dokonał zgłoszenia konkursowego, w godzinach otwarcia sklepu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31.12.2019 roku. Nagrody zostaną wydane Laureatom po wypełnieniu Protokołu Odebrania Nagrody oraz wyrażeniu zgody przez Laureata na publikację jego wizerunku (zdjęcia) w książce kucharskiej.

5.4. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie podanym lub braku wyrażenia zgody na publikację wizerunku (pkt. 5.3. niniejszego Regulaminu) nagroda ta przepada na rzecz Organizatora.

5.5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

5.6. Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagród zostanie potrącona przez Spółkę, jako płatnika.


6. Postanowienia końcowe

6.1. Zakończenie Konkursu nastąpi w dniem wręczenia Nagrody lub z upływem terminu podanego w pkt 5.3.

6.2. Warunki Konkursu określone są w Regulaminie. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

6.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.ORGANIZATOR


Załącznik nr 2 – Lista Partnerów


Wawel
MWFood
Bakoma
Koral
Goodmills
Lubella
Unilever
Knorr
Dawtona
Łowicz
Carlsberg
Foodcare
Grupa
Żywiec
Kompania
Piwowarska
Tchibo
MWS
Nestle
Waters
Pepsi
ZZ
Lotte Wedel